در حال بارگذاری ویدیو ...

شبیه سازی عددی تست کرش (تصادف) – CRASH TEST SIMULATION

لابراتوار تخصصی شبیه سازی مهندسی سیملب
لابراتوار تخصصی شبیه سازی مهندسی سیملب

در شبیه سازی تست کرش به بررسی عوامل موثر در کارایی اتومبیل در کرش تست با استفاده از شبیه سازی عددی به منظور بررسی سطح ایمنی اتومبیل و سرنشینان آن پرداخته می شود. شبیه سازی کرش در طول فرایند طراحی توسط تولید کنندگان خودرو به منظور بررسی توان خودرو و باز طراحی بر اساس ننایج تحلیل مورد استفاده قرار می گیرد. در طول شبیه سازی عوامل متعددی همچون انرژی جنبشی یا انرژِ حرکتی، انرژی جذب شده توسط سیستم، انرژی پلاستیک در طول فرایند مورد ارزیابی قرار می گیرد.
اطلاعات به دست امده از شبیه سازی به منظور ارزیابی توان خودرو و یا گاردریل در تست کرش مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال شتاب وارد شده به سرنشینهای مختلف به عنوان فاکتور تعیین کننده در امنیت انها مورد ارزیابی قرار می گیرد. این موارد باید با قوانین تجاری که توسط دولتها و سازمانهای محلی یا بین المللی مربوطه، بسته به بازار هدف، همخوانی داشته باشد.
Engineering Simulation laboratory
Consulting Services
Mechanisms
Rigid and Flexible Body Dynamics and Kinematics
Stress Analysis
Nonlinear, Contact, Plasticity, Creep, Fracture, Fatigue
Design Optimization
DOE Studies, Robust Design, Automated Multidisciplinary Optimization
Dynamics
Vibration, Shock/Impact, Containment, Random Vibration, Rotor Dynamics
Heat Transfer
Steady State and Transient, Linear and Nonlinear, Coupled Thermal/Structural
Fluid Mechanics
CFD, Multiphase Flow, Rotating Machinery, Mixing, Reaction Kinetics, Heat Transfer

Material Modeling
Composites, Ceramics, Concrete Cracking/Crushing, Polymers, Shape Memory Alloys, Constitutive Model Development
Electromagnetic Analysis
Low-Frequency, High Frequency Applications, Motors, Actuators, Relays, Sensors
Multiphysics Analysis
Coupled Field Problems, Electromechanical, Thermomechanical, Thermal-Fluids, Piezoelectrics, Acoustics, Fluid Structure Interaction

Impact and Drop Test Analyses
Multi-Component, Highly Non-Linear Permanent Plastic Deformation, Penetration and Blast Analysis, Manufacturing and Forming Processes
Tel: (1) +989032832332
E-mail: info@esimlab.com
http://esimlab.com/

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

شبیه سازی عددی تست کرش (تصادف) – CRASH TEST SIMULATION

۱ لایک
۰ نظر

در شبیه سازی تست کرش به بررسی عوامل موثر در کارایی اتومبیل در کرش تست با استفاده از شبیه سازی عددی به منظور بررسی سطح ایمنی اتومبیل و سرنشینان آن پرداخته می شود. شبیه سازی کرش در طول فرایند طراحی توسط تولید کنندگان خودرو به منظور بررسی توان خودرو و باز طراحی بر اساس ننایج تحلیل مورد استفاده قرار می گیرد. در طول شبیه سازی عوامل متعددی همچون انرژی جنبشی یا انرژِ حرکتی، انرژی جذب شده توسط سیستم، انرژی پلاستیک در طول فرایند مورد ارزیابی قرار می گیرد.
اطلاعات به دست امده از شبیه سازی به منظور ارزیابی توان خودرو و یا گاردریل در تست کرش مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال شتاب وارد شده به سرنشینهای مختلف به عنوان فاکتور تعیین کننده در امنیت انها مورد ارزیابی قرار می گیرد. این موارد باید با قوانین تجاری که توسط دولتها و سازمانهای محلی یا بین المللی مربوطه، بسته به بازار هدف، همخوانی داشته باشد.
Engineering Simulation laboratory
Consulting Services
Mechanisms
Rigid and Flexible Body Dynamics and Kinematics
Stress Analysis
Nonlinear, Contact, Plasticity, Creep, Fracture, Fatigue
Design Optimization
DOE Studies, Robust Design, Automated Multidisciplinary Optimization
Dynamics
Vibration, Shock/Impact, Containment, Random Vibration, Rotor Dynamics
Heat Transfer
Steady State and Transient, Linear and Nonlinear, Coupled Thermal/Structural
Fluid Mechanics
CFD, Multiphase Flow, Rotating Machinery, Mixing, Reaction Kinetics, Heat Transfer

Material Modeling
Composites, Ceramics, Concrete Cracking/Crushing, Polymers, Shape Memory Alloys, Constitutive Model Development
Electromagnetic Analysis
Low-Frequency, High Frequency Applications, Motors, Actuators, Relays, Sensors
Multiphysics Analysis
Coupled Field Problems, Electromechanical, Thermomechanical, Thermal-Fluids, Piezoelectrics, Acoustics, Fluid Structure Interaction

Impact and Drop Test Analyses
Multi-Component, Highly Non-Linear Permanent Plastic Deformation, Penetration and Blast Analysis, Manufacturing and Forming Processes
Tel: (1) +989032832332
E-mail: info@esimlab.com
http://esimlab.com/

علم و فن آوری