Balagh
Balagh

Balagh

تفاوت عادت با وسواس ۰۲:۰۲
۱۹۹ بازدید ۲ سال پیش
تأمل قبل از شروع هرکاری ۰۱:۲۲
۵۲ بازدید ۲ سال پیش
تمرکز ذهن در جلوگیری از خشم ۰۲:۵۳
۲۵۲ بازدید ۲ سال پیش
روش های حواس پرتی در کنترل خشم ۰۱:۵۰
۲۳۴ بازدید ۲ سال پیش
تأثیر ورزش در کنترل خشم ۰۱:۴۱
۱۰۷ بازدید ۲ سال پیش
پذیرش اتفاقات ناخوشایند (۳) ۰۲:۴۶
۶۷ بازدید ۲ سال پیش
پذیرش اتفاقات ناخوشایند (۲) ۰۲:۲۵
۵۲ بازدید ۲ سال پیش
پذیرش اتفاقات ناخوشایند(۱) ۰۲:۵۹
۵۳ بازدید ۲ سال پیش
تکنیک تخلیه افکار منفی و آزار دهنده (۲) ۰۲:۳۵
تکنیک تخلیه افکار منفی و آزار دهنده (۱) ۰۲:۳۹
ارزش گذاری غلط ۰۲:۵۴
۸۳ بازدید ۲ سال پیش
درمان ناراحتی و کسب آرامش با شش ضلعی ACT ۰۳:۴۷
اصلاح سبک تفکر در کنترل خشم ۰۳:۰۷
۱۲۶ بازدید ۲ سال پیش
علت خودشیفتگی و ریاکاری ۰۲:۴۵
۱۲۳ بازدید ۲ سال پیش
روان بنه و ذهنیت منفی به خود ۰۲:۲۶
۵۰ بازدید ۲ سال پیش
شیوه قانون گذاری در محیط خانواده ۰۲:۲۷
شرط اصلی در رفتار جرئت مندانه ۰۱:۲۰
۵۰ بازدید ۲ سال پیش
درون ریزی عصبانیت یا بروز دادن آن (2) ۰۲:۴۲
درون ریزی عصبانیت یا بروز دادن آن (1) ۰۴:۱۵
پیامدهای خشم و خشونت (2) ۰۱:۴۰
۱۲۲ بازدید ۳ سال پیش
پیامدهای خشم و خشونت (1) ۰۱:۱۳
۱۴۱ بازدید ۳ سال پیش
مرحله پس از بروز خشم و عصبانیت ۰۱:۰۱
۷۸ بازدید ۳ سال پیش
مرحله بروز خشم و عصبانیت ۰۲:۴۶
۱۹۲ بازدید ۳ سال پیش
مرحله قبل از بروز خشم و عصبانیت ۰۲:۰۳
۸۰ بازدید ۳ سال پیش
سبک ارتباطی جرأت مندانه هنگام تحقیر شدن ۰۳:۱۸
عوامل اصلی در ایجاد عصبانیت (2) ۰۲:۲۰
۲۲۱ بازدید ۳ سال پیش
عوامل اصلی در ایجاد عصبانیت (1) ۰۱:۵۰
۶۶ بازدید ۳ سال پیش
تحریف شناختی ۰۱:۳۴
۸۲ بازدید ۳ سال پیش
استارت آپ چیست ؟ ۰۱:۰۰
۴۵ بازدید ۳ سال پیش
علائم شناختی ذهنی خشم ۰۱:۰۷
۹۰ بازدید ۳ سال پیش
علائم رفتاری خشم ۰۱:۰۹
۹۶ بازدید ۳ سال پیش
علائم فیزیکی خشم ۰۱:۲۷
۶۵ بازدید ۳ سال پیش
خشم غیر طبیعی ۰۱:۳۴
۹۱ بازدید ۳ سال پیش
نقد نظریه : « خشم یعنی ابهت و اقتدار » ۰۱:۵۴
نقد نظریه : « لزوم تخلیه خشم » ۰۱:۲۰
۶۱ بازدید ۳ سال پیش
نقد دو تصور اشتباه درباره خشم ۰۱:۳۹
۱۱۴ بازدید ۳ سال پیش
خشم از دیدگاه اسلام ۰۲:۴۱
۱۶۸ بازدید ۳ سال پیش
نظریه غریزی بودن خشم ۰۰:۴۹
۵۰ بازدید ۳ سال پیش
اختلالات بدنی از عوامل خشم ۰۱:۲۲
۵۰ بازدید ۳ سال پیش
شیوه شرطی سازی و جایزه برای فرزندان ۰۱:۰۰
راهکار صبور شدن فرزند (2) ۰۵:۴۰
۷۱ بازدید ۳ سال پیش
راهکار صبور شدن فرزند (1) ۰۲:۳۸
۱۳۰ بازدید ۳ سال پیش
الگوبرداری و تقلید از عوامل خشم ۰۲:۲۳
احساس حقارت از عوامل خشم و عصبانیت ۰۲:۴۳
لزوم مدیریت خشم ۰۰:۵۴
۵۲ بازدید ۳ سال پیش
فایده استرس ۰۲:۳۰
۷۶ بازدید ۳ سال پیش
تفاوت خشم با خصومت و پرخاشگری ۰۱:۳۱
۹۱ بازدید ۳ سال پیش