Balagh
Balagh

Balagh

تفاوت عادت با وسواس ۰۲:۰۲
۲۳۵ بازدید ۳ سال پیش
تأمل قبل از شروع هرکاری ۰۱:۲۲
۶۹ بازدید ۳ سال پیش
تمرکز ذهن در جلوگیری از خشم ۰۲:۵۳
۲۷۵ بازدید ۳ سال پیش
روش های حواس پرتی در کنترل خشم ۰۱:۵۰
۲۴۹ بازدید ۳ سال پیش
تأثیر ورزش در کنترل خشم ۰۱:۴۱
۱۳۴ بازدید ۳ سال پیش
پذیرش اتفاقات ناخوشایند (۳) ۰۲:۴۶
۷۱ بازدید ۳ سال پیش
پذیرش اتفاقات ناخوشایند (۲) ۰۲:۲۵
۵۸ بازدید ۳ سال پیش
پذیرش اتفاقات ناخوشایند(۱) ۰۲:۵۹
۶۲ بازدید ۳ سال پیش
تکنیک تخلیه افکار منفی و آزار دهنده (۲) ۰۲:۳۵
تکنیک تخلیه افکار منفی و آزار دهنده (۱) ۰۲:۳۹
ارزش گذاری غلط ۰۲:۵۴
۸۸ بازدید ۳ سال پیش
درمان ناراحتی و کسب آرامش با شش ضلعی ACT ۰۳:۴۷
اصلاح سبک تفکر در کنترل خشم ۰۳:۰۷
۱۳۵ بازدید ۳ سال پیش
علت خودشیفتگی و ریاکاری ۰۲:۴۵
۱۳۳ بازدید ۳ سال پیش
روان بنه و ذهنیت منفی به خود ۰۲:۲۶
۶۹ بازدید ۳ سال پیش
شیوه قانون گذاری در محیط خانواده ۰۲:۲۷
شرط اصلی در رفتار جرئت مندانه ۰۱:۲۰
۵۵ بازدید ۳ سال پیش
درون ریزی عصبانیت یا بروز دادن آن (2) ۰۲:۴۲
درون ریزی عصبانیت یا بروز دادن آن (1) ۰۴:۱۵
پیامدهای خشم و خشونت (2) ۰۱:۴۰
۱۷۹ بازدید ۳ سال پیش
پیامدهای خشم و خشونت (1) ۰۱:۱۳
۱۶۵ بازدید ۳ سال پیش
مرحله پس از بروز خشم و عصبانیت ۰۱:۰۱
۱۰۷ بازدید ۳ سال پیش
مرحله بروز خشم و عصبانیت ۰۲:۴۶
۲۰۷ بازدید ۳ سال پیش
مرحله قبل از بروز خشم و عصبانیت ۰۲:۰۳
۹۳ بازدید ۳ سال پیش
سبک ارتباطی جرأت مندانه هنگام تحقیر شدن ۰۳:۱۸
عوامل اصلی در ایجاد عصبانیت (2) ۰۲:۲۰
۲۴۶ بازدید ۳ سال پیش
عوامل اصلی در ایجاد عصبانیت (1) ۰۱:۵۰
۷۴ بازدید ۳ سال پیش
تحریف شناختی ۰۱:۳۴
۱۰۱ بازدید ۳ سال پیش
استارت آپ چیست ؟ ۰۱:۰۰
۵۰ بازدید ۳ سال پیش
علائم شناختی ذهنی خشم ۰۱:۰۷
۱۱۹ بازدید ۳ سال پیش
علائم رفتاری خشم ۰۱:۰۹
۱۰۷ بازدید ۳ سال پیش
علائم فیزیکی خشم ۰۱:۲۷
۷۱ بازدید ۳ سال پیش
خشم غیر طبیعی ۰۱:۳۴
۹۵ بازدید ۳ سال پیش
نقد نظریه : « خشم یعنی ابهت و اقتدار » ۰۱:۵۴
نقد نظریه : « لزوم تخلیه خشم » ۰۱:۲۰
۷۹ بازدید ۳ سال پیش
نقد دو تصور اشتباه درباره خشم ۰۱:۳۹
۱۲۴ بازدید ۳ سال پیش
خشم از دیدگاه اسلام ۰۲:۴۱
۱۹۳ بازدید ۳ سال پیش
نظریه غریزی بودن خشم ۰۰:۴۹
۶۰ بازدید ۳ سال پیش
اختلالات بدنی از عوامل خشم ۰۱:۲۲
۵۹ بازدید ۳ سال پیش
شیوه شرطی سازی و جایزه برای فرزندان ۰۱:۰۰
راهکار صبور شدن فرزند (2) ۰۵:۴۰
۸۷ بازدید ۳ سال پیش
راهکار صبور شدن فرزند (1) ۰۲:۳۸
۱۵۸ بازدید ۳ سال پیش
الگوبرداری و تقلید از عوامل خشم ۰۲:۲۳
۱۳۸ بازدید ۳ سال پیش
احساس حقارت از عوامل خشم و عصبانیت ۰۲:۴۳
لزوم مدیریت خشم ۰۰:۵۴
۵۴ بازدید ۳ سال پیش
فایده استرس ۰۲:۳۰
۹۸ بازدید ۳ سال پیش
تفاوت خشم با خصومت و پرخاشگری ۰۱:۳۱
۱۵۶ بازدید ۳ سال پیش