در حال بارگذاری ویدیو ...

مدلسازی جریان آشفته حول ایرفویل naca 0012 در نرم افزار COMSOL

comsolfile
comsolfile

آدرس دریافت آموزش: http://comsolfile.ir/c1203
در این بخش از آموزش به مدل سازی و تحلیل جریان آشفته حول ایرفویل naca 0012 می پردازیم. در این مدل سازی از مدل توربولانسی SST استفاده می کنیم چرا که این روش هم مزیت مدل های k-ω و هم مدل های k-ε را داراست. مدل های k-ω توانایی خود را در نزدیکی دیواره ها نشان می دهند در حالی که مدل های k-ε در جریان های خارجی برتری دارند. همچنین در این مدل سازی حدس اولیه برای محاسبه میدان جریان از حل معادله لاپلاس به دست آمده است. فرض جریان پتانسیل برای حدس اولیه فرض معقولی است چرا که موجب همگرایی سریع تر حل می شود. در نهایت نتایج به دست آمده با نتایج تجربی مقایسه می گردد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مدلسازی جریان آشفته حول ایرفویل naca 0012 در نرم افزار COMSOL

۰ لایک
۰ نظر

آدرس دریافت آموزش: http://comsolfile.ir/c1203
در این بخش از آموزش به مدل سازی و تحلیل جریان آشفته حول ایرفویل naca 0012 می پردازیم. در این مدل سازی از مدل توربولانسی SST استفاده می کنیم چرا که این روش هم مزیت مدل های k-ω و هم مدل های k-ε را داراست. مدل های k-ω توانایی خود را در نزدیکی دیواره ها نشان می دهند در حالی که مدل های k-ε در جریان های خارجی برتری دارند. همچنین در این مدل سازی حدس اولیه برای محاسبه میدان جریان از حل معادله لاپلاس به دست آمده است. فرض جریان پتانسیل برای حدس اولیه فرض معقولی است چرا که موجب همگرایی سریع تر حل می شود. در نهایت نتایج به دست آمده با نتایج تجربی مقایسه می گردد.

آموزش