سایت توانا

سایت توانا

چی بفروشم سود کنم ؟ ۰۳:۴۹
فنون اقناع مخاطب ۰۴:۲۰
هوش چندگانه گاردنر ۰۴:۴۲
هوش هیجانی چیست ؟ ۰۴:۰۲
هوش هیجانی چیست ؟ ۰۴:۰۲
مهارت های گفت و گو ۰۴:۰۲
نفوذ کلام چیست؟ ۰۵:۳۰
جذابیت کلامی چیست ؟ ۰۴:۵۹
هوش کلامی چیست ؟ ۰۴:۰۵
هدف از سخنرانی ۰۵:۰۴
اثرگذار و اثر پذیر ۰۱:۰۰
لحن در فن بیان ۰۴:۰۹