سخنوران

سخنوران

تمرین فن بیان | متن خوانی ۰۷:۱۴
۱۷۹ بازدید پارسال
آموزش سخنرانی: استاد حسینیان ۱۱:۲۳
۱۶۹ بازدید پارسال
روش سخنرانی چیست؟ استاد حسینیان ۱۷:۱۳
چگونه جذاب صحبت کنیم؟ استاد حسینیان ۱۴:۲۴
چگونه شمرده صحبت کنیم؟ (دکتر زند) ۱۱:۵۰
۵۳۴ بازدید ۲ سال پیش
چگونه با سیاست صحبت کنیم؟ (دکتر حسینیان) ۰۹:۱۷
چگونه مودبانه صحبت کنیم؟ (دکتر حسینیان) ۰۸:۴۴
چگونه باکلاس صحبت کنیم؟ (دکتر حسینیان) ۰۵:۵۳
چگونه محکم صحبت کنیم؟ (دکتر زند) ۱۴:۲۳
۳۷۵ بازدید ۲ سال پیش
فن بیان چیست? (دکتر زند) ۱۳:۰۴
۴۸۵ بازدید ۲ سال پیش