در حال بارگذاری ویدیو ...

تسلیحات زیستی

مرکز آفرینش های هنری فاطر
کانال تایید شده مرکز آفرینش های هنری فاطر

وقتی در آزمایشگاه های تخصصی ژنتیک روی ژنهای یک موجود زنده به عنوان عامل زیستی تغییراتی ایجاد می کند. به طوری که قابلیت های آن عامل زیستی به نفع اهداف تعیین شده مسلح شود، به این محصول دستکاری شده سلاح زیستی گفته می شود و وقتی از این تسلیحات زیستی به صورت آشکار یا پنهان علیه منابع انسانی یا زیرساخت های اقتصادی یک کشور استفاده شود، جنگ زیستی اتفاق افتاده است. ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها، پریون ها و سموم از عوامل این جنگ بیولوژیک محسوب می شوند. نکته مهم این است که هویت مهاجم در این نوع از حملات مجهول است و معلوم نیست که حمله از جانب چه کسانی صورت گرفته است. حملاتی که هم ساده انجام می‌شوند و هم سریع می تواند انتقال پیدا کنند. حوادث تهدیدات و جنگ های زیستی می‌توانند در این ۶ حوزه اتفاق بیفتد: انسان، دام، نباتات، محیط زیست، آب، غذا و دارو

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تسلیحات زیستی

۱ لایک
۰ نظر

وقتی در آزمایشگاه های تخصصی ژنتیک روی ژنهای یک موجود زنده به عنوان عامل زیستی تغییراتی ایجاد می کند. به طوری که قابلیت های آن عامل زیستی به نفع اهداف تعیین شده مسلح شود، به این محصول دستکاری شده سلاح زیستی گفته می شود و وقتی از این تسلیحات زیستی به صورت آشکار یا پنهان علیه منابع انسانی یا زیرساخت های اقتصادی یک کشور استفاده شود، جنگ زیستی اتفاق افتاده است. ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها، پریون ها و سموم از عوامل این جنگ بیولوژیک محسوب می شوند. نکته مهم این است که هویت مهاجم در این نوع از حملات مجهول است و معلوم نیست که حمله از جانب چه کسانی صورت گرفته است. حملاتی که هم ساده انجام می‌شوند و هم سریع می تواند انتقال پیدا کنند. حوادث تهدیدات و جنگ های زیستی می‌توانند در این ۶ حوزه اتفاق بیفتد: انسان، دام، نباتات، محیط زیست، آب، غذا و دارو

حوادث