دکترشهرام نظری

دکترشهرام نظری

اسلیوگاسترکتومی ۰۲:۲۲
کله سیستیت حاد چرکی ۰۰:۴۲
کله سیستیت حاد ۰۰:۲۸
موکوسل کیسه صفرا ۰۱:۰۱
کیست های کلدوک تیپ 3 ۰۰:۲۰
کیست کلدوک تیپ 2 ۰۰:۰۹
Cholecystoduodenal fistula ۰۰:۴۹
آشالازی ۰۲:۱۳
پارسال
BMI شاخص توده بدنی ۰۱:۳۵
اسلیو گاسترکتومی ۰۰:۵۳